4-Wheel Car Techno Feature

กำหนดแล้วราคาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เสียค่าไฟ 2.63 บาทต่อหน่วย

มาแล้วสำหรับราคาค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับแรงดัน 2.6 บาทต่อหน่วย ค่าบริการอีก 312 บาทต่อเดือน ตามราชกิจจานุเบกษาประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority

 

เชื่อว่าหลายๆ คนคงสงสัยว่าการบริหารจัดการแบบ Low Priority เรามาดูคำอธิบายกัน

Low Priority หรือการใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีความสำคัญ เป็นลำดับรองเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และสามารถควบคุม ปรับลด หรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ เมื่อมีข้อจำกัดด้านความจุไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยให้ใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

สำหรับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน และค่า Ft โดยค่าพลังงานไฟฟ้า ทุกระดับแรงดัน 2.6369 (บาท/หน่วย) ค่าบริการทุกระดับแรงดัน 312.24 (บาท/เดือน)

 

ราคาค่าไฟฟ้าอัตราใหม่ที่กำหนดวันที่ 2 มิถุนายน 2564

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์ ช่วง Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 5.1135 บาท/หน่วย ช่วง Off Peak 2.6037 บาท/หน่วย ส่วนค่าบริการเท่ากัน 312.24 บาท/เดือน

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ ช่วง Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 5.7982 บาท/หน่วย ช่วง Off Peak 2.6369 บาท/หน่วย ส่วนค่าบริการเท่ากัน 46.16 บาท/เดือน

*** หมายเหตุ : ช่วง Peak วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00น. – 22.00 น. ช่วง Off Peak วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 น. – 09.00 น. ,วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 00.00 น. – 24.00 น.และอัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น ยังไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือที่ใช้งานปกติทั่วไป แรงดันไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด 220 โวลท์ (Volt)

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หรือที่ใช้งานในอุตสาหกรรม แรงดันไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด 380 โวลท์ (Volt)

1 กิโลโวลท์ = 1,000 โวลท์

22 กิโลโวลท์ = 22,000 โวลท์

33 กิโลโวลท์ = 33,000 โวลท์

เครื่อง Normal Charger เป็นการชาร์จด้วยไฟกระแสไฟฟ้าสลับ (AC Charging) ส่วนใหญ่จะเห็นกันในรูปแบบของตู้ชาร์จติดผนังตามห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม ระยะเวลาในการชาร์จอาจมากถึง 4-9 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่  โดยมิเตอร์ไฟของบ้านต้องสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ 15(45)A ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์

เครื่อง Quick Charger การชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charging) โดยใช้ตู้ EV Charger (สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) จ่ายไฟเข้าที่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ใช้เวลาการชาร์จ 40-60 นาที ใช้แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์

ราคาค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ On Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 5.1135 บาท/หน่วย Off Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 2.6037 บาท/หน่วย ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน ไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ On Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 5.7982 บาท/หน่วย Off Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 2.6369 บาท/หน่วย ค่าบริการ 38.22บาท/เดือน ไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ On Peak : เวลา 09.00 – 22.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ Off Peak : เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 00.00 – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)