จะเปลี่ยนอุปกรณ์รถให้ต่างของเดิม ต้องขออนุญาตขนส่งฯ

การแก้ไขดัดแปลงตัวรถที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกทุกครั้ง หากฝ่าฝืนใช้รถโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถ ขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน

สิ่งที่ต้องขออนุญาต หลังการดัดแปลงสภาพรถยนต์

  1. การแก้ไขระบบรองรับน้ำหนัก
  2. ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบส่งกำลัง
  3. การเสริมแหนบสปริง
  4. การเปลี่ยนเพลาล้อ
  5. การดัดแปลงตัวถัง
  6. การติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็กด้านข้างรถ
  7. การติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift)
  8. การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
  9. การเปลี่ยนสีรถ

การยื่นเอกสารดัดแปลงตัวรถ

ในการขอดัดแปลงตัวรถต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ การได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต เช่น ใบเสร็จค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ ค่าแรง และหนังสือรับรองจากวิศวกร สาขาเครื่องกลหรือยานยนต์ นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป

ซึ่งถ้าเราไม่แจ้งดัดแปลงตัวรถ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเจอ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ในกรณีรถส่วนตัว และถ้าเป็น รถขนส่ง มีความผิดตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES