CSR/Corporate

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2562 ขยายเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริตทั่วประเทศ