กรมการขนส่งทางบก ส่งผู้ตรวจการลงตรวจสอบรถป้ายแดง ป้ายชำรุดลบเลือน และรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ที่วิ่งผ่านช่องทาง M-Flow

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้บริการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์ โดยนำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยกล้องตรวจบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Video Tolling แทนการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบระบบไม้กั้น ทำให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯ โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ

ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานกับรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป โดยเปิดให้บริการนำร่องบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด่านธัญบุรี 1 , ด่านธัญบุรี 2 , ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถเข้ามาใช้บริการ M-Flow จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก M-Flow เท่านั้น ส่วนรถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจน หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่สามารถใช้บริการ M-Flow ได้ กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบรถที่เข้ามาใช้บริการ M-Flow ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีรถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจน หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาใช้บริการ M-flow จำนวนทั้งสิ้น 1,008 คัน เป็นรถป้ายแดงจำนวน 853 คัน รถป้ายทะเบียนชำรุดลบเลือนจำนวน 90 คัน และรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน 65 คัน ทั้งนี้ เจ้าของรถที่ยังใช้ป้ายแดง หรือพบว่าป้ายทะเบียนรถที่ใช้เลอะเลือน ซีดจางแล้ว ควรเร่งดำเนินการทางทะเบียนและขอรับป้ายทะเบียนรถทดแทนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ซื้อรถใหม่ แนะนำให้นำรถมาจดทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็ว เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากพบการใช้ป้ายแดงปลอม เจ้าของรถจะมีความผิด ฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ส่วนป้ายทะเบียนรถเลอะเลือน สามารถติดต่อขอทำสีป้ายทะเบียนรถใหม่

โดยยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบด้วย คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริง กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ระหว่างนี้สามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอให้เจ้าของรถระมัดระวังการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES