4-Wheel Feature

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในภาพรวมของรถทุกประเภท อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้น เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ด้วยกัน โดยมี 3 สาเหตุหลักได้แก่ คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุมากกว่าร้อยละ 80 เกิดจากคนหรือผู้ขับขี่ ซึ่งอาจขับรถประมาท ขาดความรู้ ขาดทักษะในเรื่องเทคนิคการขับรถที่ถูกต้อง รวมถึงขาดจิตสำนึกใน การขับขี่อย่างปลอดภัย สาเหตุสำคัญที่เกิดจากคน ทั้งผู้ขับรถและคนเดินเท้า จำแนกได้ ดังนี้

สาเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับรถ

1 มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือหลับใน สุขภาพ ไม่ดี มีโรคประจำตัว โรคลมชัก ตาบอดสี ตาพร่า น้ำตาลในเลือดต่ำ

2 มีความบกพร่องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล อารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ์

3 ขาดความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน เช่น ขาดความรู้เรื่องความเร็ว ของรถ คาดคะเนความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่อง ลักษณะของยวดยานที่ใช้ขับ ไม่รู้กฎจราจร เป็นต้น

4 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถอื่นระยะกระชั้น ชิด ขับรถล้ำช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในที่คับขัน ขับรถตามหลังคน อื่นอย่างกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดิน รถ ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ

5 ไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความเร่งรีบใน การเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ

สาเหตุที่เกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนน

1 การขาดความระมัดระวัง เช่น ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถโดยไม่ระมัดระวัง ในการปิด-เปิด ประตูรถ เดินถนนโดยไม่ระมัดระวังยวดยาน วิ่งตัดหน้ารถ การวิ่งเล่นบนถนน ลื่นหกล้ม ลังเลใจในการข้ามถนน ฯลฯ

2 การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ห้อยโหนรถโดยสารรถประจำทาง ไม่ขึ้นหรือลงขณะรถ หยุด หรือที่ป้ายจอด ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม , สัญญาณ หรือสะพานลอย ไม่เดินถนน ตามบาทวิถีหรือทางเท้า

3 ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ข้ามถนนโดยออกจากหน้า หรือท้ายรถขณะที่รถยังจอดอยู่ สัตว์เลี้ยงเดินข้ามถนนหรือวิ่งตัดหน้ารถ ฯลฯ

4 ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและ จิตใจ เช่น สภาพร่างกายที่อ่อนเพลียการดื่มสุรา ขณะเดินถนน เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ ผู้ใช้รถควรดูแลร่างการตนเอง และทำตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นเราอาจกลายเป็นที่ทำให้เกิดเรื่องเศร้าบนท้องถนนได้

 

Cr : กรมการขนส่งทางบก