World Tapioca Conference 2018 ส่งมันไทยผงาด ออเดอร์ตลาดใหม่ทะลัก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 อย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการทั้งไทยและต่างประเทศอย่างล้นหลามกว่า 1,000 คน ออเดอร์ทะลักกว่า 1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ต่างชาติชื่นชมไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของโลกอย่างแท้จริง

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน WTC 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตที่สำคัญ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งทางด้านการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังของไทย ซึ่งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และชื่นชมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในตลาดโลก นอกจากนี้ WTC 2018 ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือด้านมันสำปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างอำนาจการต่อรอง และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ส่งผลให้มีการลงนามใน MOU เพื่อซื้อขายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์กับหลายประเทศ ในปริมาณสูงถึง 1,490,000 ตัน มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท เป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตเป็นการล่วงหน้าตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นการใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLVT ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางที่จะร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมมือกันด้านการตลาด นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สร้างความเชื่อมั่น    ด้านคุณภาพและมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการต่างชาติว่า ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากบอกพี่น้องเกษตรกรว่า ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการที่ดูและการพัฒนาการผลิตและตลาดมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีกำไรจากการเพาะปลูก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะได้เร่งบุกตลาดใหม่ เช่น นิวซีแลนด์ ตุรกี ซึ่งได้มีการลงนามใน MOU มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทยกว่า 500,000 ครัวเรือน โดยแต่ละปีไทยผลิตหัวมันสำปะหลังสดได้ประมาณ 28-30 ล้านตัน ส่งออกไปยังตลาดโลกได้ถึงร้อยละ 70 และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สามารถนำรายได้เข้าประเทศไทยปีละประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในปีนี้ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 10 ปี จึงถือได้ว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชมหัศจรรย์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก การผลิต และการส่งออก อย่างไรก็ดี ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลที่จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ ยกระดับราคาสินค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังของรัฐบาลต่อไป

ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2561 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.625 ล้านตัน มูลค่า 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.99% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 26.26% (มกราคม-เมษายน 2560 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.94 ล้านตัน มูลค่า 933.75 ล้านเหรียญสหรัฐ)

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES