TOYOTA มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด โตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบ โตโยต้า (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ รวมถึงการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับโอกาสได้พัฒนาไปเป็นผู้ให้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศ  ผ่านการมอบทุนการศึกษาประจำปี และกิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

โดยโตโยต้าได้มอบทุนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 46 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 962 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,336,800 บาท ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 937,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ จำนวนทุน มูลค่าทุน/บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล) 2 160,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาโยธา) 1 80,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาไฟฟ้า) 1 80,000
คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) 4 320,000
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 160,000
คณะศิลปศาสตร์ (โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 1 57,400
คณะรัฐศาสตร์ 1 80,000
รวม 12 937,400

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา  ทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากนี้โตโยต้าจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *