มูลนิธิโตโยต้า ร่วมกับมูลนิธิหมอเสม จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ตอบสนองนโยบายใหม่ประจำปี 2561 ลดปัญหาเด็กและ เยาวชน ร่วมมือกับมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อร่วม แก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย ระหว่างวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงแนวโน้มของปัญหาเยาวชนที่ถูกละเลยจากพ่อแม่ด้วย ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ในการย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ขาดการดแูลเอาใจใส่จากผ้ปูกครอง และแรงกดดันต่างๆ รอบตัวเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือปัญหาติดเกมส์ จึงได้ร่วมมือกับมลูนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน สังคม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่

 ด้านกีฬาและจริยธรรม สง่เสริมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟตุบอล และการอบรมทางศาสนา ศีลธรรมและสงัคม กลอ่มเกลาจิตใจให้เยาวชนเป็นคนดี เพื่อให้เยาวชนน าความรู้ที่ได้รับ มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ได้รู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความซื่อสตัย์ อดทน มี ความรับผิดชอบ และมีน า้ใจนกักีฬา


 ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยซึ่ง สามารถพัฒนาไปเป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือนได้อีกด้วย

 ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพ ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมทั้งชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก รวมไปถึงทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งอาจ สร้างแรงบลัดาลใจให้กับเยาวชนในการเลือกอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเยาวชนจะได้มี โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำร่องครั้งนี้ จัดขึ้นที่จังหวดัเชียงรายระหว่างวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561 และจะจัดขึ้นอีก 3 จังหวัดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ภาคกลาง ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

มลูนิธิโตโยต้าฯ ได้ให้ความสำคญัในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ สำคญัของประเทศ โดยม่งุหวังว่าเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคมไทย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *