โตโยต้าคว้ารางวัลดีเด่น จากงาน Thailand Energy Award 2018 และ Thailand Kaizen Award 2018

โตโยต้าคว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาคุณภาพของการทำงาน (Kaizen) จากงาน Thailand Energy Award 2018 และ Thailand Kaizen Award 2018

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานโตโยต้าสำโรง ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานจากงาน “Thailand Energy Award 2018” ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในขณะที่โรงงานโตโยต้าเกตเวย์ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพของการทำงาน (Kaizen) จากงาน “Thailand Kaizen Award 2018” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

โดยรางวัล “Thailand Energy Award 2018″ ถือเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ โดยทั้ง โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานโตโยต้าสำโรง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ 2 รางวัล อันได้แก่

1) รางวัลบุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม

จากการที่ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการพัฒนา 3 เสาหลัก อันได้แก่ 1) การลดความต้องการด้านการใช้พลังงาน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ่ายพลังงาน และ 3) สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับจิตสำนึกของพนักงาน

2) รางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทการอนุรักษ์พลังงาน

จากการที่ โรงงานโตโยต้าสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการลดพลังงานห้องพ่นสีโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตามฤดูกาล เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพ่นสีตัวถังรถยนต์

ในขณะที่รางวัล “Thailand Kaizen Award 2018” เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับองค์กรที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่นระดับประเทศ สามารถนำการ Kaizen ไปช่วยในการพัฒนาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จ โดยโรงงานโตโยต้าเกตเวย์ ได้รับ 2 รางวัล จากการประกวดประเภท Karakuri Kaizen หรือ ผลงานที่มีการประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด และมุ่งเน้นการปรับปรุงที่ให้พนักงานในทีมมีส่วนร่วมในการดำเนินการเป็นต้น

1) รางวัล Daimond Award ประเภท Karakuri kaizen

ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในประเภทนี้ จากผลงาน Door Line Supply Improvement by Karakuri ที่ปรับปรุงการขนส่งจากเดิมที่ใช้รถไฟฟ้าลากขนส่งชิ้นงานจากจุดจัดเรียงไปยังไลน์ประกอบประตู มาเป็นการใช้รางเลื่อนขนส่งโดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงและกลไกรอกโซ่การถ่วงน้ำหนัก รวมถึงการควบคุมการจัดส่งชิ้นจำเพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้รถไฟฟ้า ลดความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน ตลอดจนลดกำลังคนในการขนส่งได้อีกด้วย

2) รางวัล Exellence Technique Award จากผลงาน Door Line Supply Improvement by Karakuri

ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโตโยต้า เพราะเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผลงานที่มีเทคนิคและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเท่านั้น ซึ่งโตโยต้าถือเป็นบริษัทแรกในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลนี้

ทั้งนี้ โรงงานโตโยต้าทั้ง 3 แห่ง ต่างให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด ทั้งการจัดทำพลังงานทดแทนจาก Solar Roof Top การแปลรูปพลังงานจลย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ที่สูญเสียพลังงานต่ำ การทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำแนวคิดหลักของโรงงานที่ถูกออกแบบให้เป็น Sustainable Plant หรือ โรงงานที่ไม่สร้างมลภาวะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพของการทำงาน หรือ Kaizen ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสิ่งที่โตโยต้ายึดมั่นและให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *