[rank_math_breadcrumb]

กระทรวงแรงงาน พัฒนาพนักงาน SME สร้างมูลค่าเพิ่มให้สปก.กว่า 300 ล้านบ.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายพลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 185 แห่ง

กระทรวงแรงงาน พัฒนาพนักงาน SME สร้างมูลค่าเพิ่มให้สปก.กว่า 300 ล้านบ.

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายในศตวรรษที่ 21 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงจัดมีนโยบายเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทยมีสถานประกอบกิจการ SME จำนวน 3,004,679 แห่ง ครอบคลุมการจ้างงาน 11,747,093 คน มูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 5 ล้านล้านบาท กพร. จึงได้จัดทำ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) เป็นการดำเนินงานเชิงรุก ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการและพนักงาน ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน และดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและบริการได้อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการรองรับไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงแรงงาน พัฒนาพนักงาน SME สร้างมูลค่าเพิ่มให้สปก.กว่า 300 ล้านบ.

ในปี 2561 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 185 แห่ง รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ได้ร้อยละ 36 ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ร้อยละ 48 สร้างมูลค่าให้แก่สถานประกอบกิจการมากกว่า 300 ล้านบาท พัฒนาทักษะพนักงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้มากกว่า 10,000 คน สร้างนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ของกพร. จำนวน 280 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เข้าร่วมปฏิบัติงานกับปรึกษาสถาบันการศึกษาเครือข่าย

“มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการด้วย เพราะมีส่วนในการส่งเสริมให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ซึ่งมิได้จะคาดหวังเพียงเชิงตัวเลขเท่านั้น หากแต่ยังคำนึงถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามแนวทางของ STEM Workforce เมื่อสถานประกอบกิจในกลุ่ม SME ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป”ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES

UPDATE