มาแล้ว กฎข้อบังคับตามราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเรื่อง กทม.ออกประกาศเก็บค่าจอดรถ

ในช่วงนอกเวลาห้ามจอดรถในถนนสายต่างๆในกรุงเทพฯรวม 66 ถนน มีผลตั้งแต่วันที่ 27กันยายน 2561

โดยมีรายละเอียดระบุว่า…โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดยานยนตร์ พ.ศ.2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้

– จยย. ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
– รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
– รถ 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
– รถ 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
– รถ 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
– รถเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท
โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *