Promotion

โปรโมชั่นรถยนต์ Volvo เดือนมิถุนายน 2564

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Volvo เดือนมิถุนายน 2564 กับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาด…

  THE NEW XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC 

 • วอลโว่ XC40 Recharge Pure Electric ใหม่ ราคา 2,590,000 บาท จองได้แล้ววันนี้ใน แอปพลิเคชั่นLINE พร้อมรับ Volvo Care Package* ประกอบด้วย
  • ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Program – Pro (VPSP Pro)
   • บริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
   • บริการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
   • บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
  • ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 3 ปี**
  • ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมรับประกันอายุการใช้งาน 2 ปี
  • ฟรี บริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า บริการติดตั้ง***
  • ฟรีค่าชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถยนต์ด้วย EA Anywhere application มูลค่า 25,000 บาท
  • และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นระยะเวลา 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • *ข้อเสนอนี้มอบให้เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และ Volvo Care Package ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับเมื่อออกรถ ณ  โชวร์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่
  • **ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลา 3 ปี มีมูลค่าโดยประมาณ 180,000 บาท
  • ***บริการฟรี แพกเกจติดตั้งแบบ 1 เฟส 4kW ระยะสายไฟ 30 เมตร (สามารถอัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบ 3 เฟส 22kW ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)แหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ บริการฟรีนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร

THE NEW XC60 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T8

 • วอลโว่ XC60 Recharge ปลั๊กอินไฮบริด R-Design ราคา 3,490,000 บาท รับข้อเสนอ All-inclusive Care และ ฟรี Volvo Care Package* ประกอบด้วย
 • – ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Package – Pro ประกอบด้วย
  • – บริการรับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – การบำรุงรักษา เป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
 • – ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 1 ปี**
 • – ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า และติดตั้ง***
 • และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • *ข้อเสนอนี้มอบให้เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และ Volvo Care Package ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับเมื่อรับรถ ณ โชว์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่
 • **ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลา 1 ปี มีมูลค่าโดยประมาณ 55,000 บาท
 • ***บริการฟรี แพกเกจติดตั้งแบบ 1 เฟส 4kW ระยะสายไฟ 30 เมตร (สามารถอัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบ 3 เฟส 22kW ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)แหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ บริการฟรีนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร

THE NEW V60 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T8

 • วอลโว่ V60 Recharge ปลั๊กอินไฮบริด Inscription ใหม่ ราคา 2,690,000 บาท รับข้อเสนอ All-inclusive Care ฟรี Volvo Care Package* ประกอบด้วย
 • – ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Package – Plus ประกอบด้วย
  • – บริการรับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – การบำรุงรักษา เป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
 • – ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 1 ปี**
 • – ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า และติดตั้ง***

 

 • และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • *ข้อเสนอนี้มอบให้เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และ Volvo Care Package ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับเมื่อออกรถ ณ โชวร์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่
 • **ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลา 1 ปี มีมูลค่าโดยประมาณ 46,000 บาท
 • ***บริการฟรี แพกเกจติดตั้งแบบ 1 เฟส 4kW ระยะสายไฟ 30 เมตร (สามารถอัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบ 3 เฟส 22kW ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)แหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ บริการฟรีนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร

THE NEW S60 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T8

 • วอลโว่ S60 Recharge ปลั๊กอินไฮบริด R-Design ใหม่ ราคา 2,590,000 บาท รับข้อเสนอ All-inclusive Care ฟรี Volvo Care Package* ประกอบด้วย
 • – ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Package – Plus ประกอบด้วย
  • – บริการรับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – การบำรุงรักษา เป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
 • – ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 1 ปี**
 • – ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า และติดตั้ง***

 

 • และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • *ข้อเสนอนี้มอบให้เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และ Volvo Care Package ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับเมื่อออกรถ ณ โชวร์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่
 • **ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลา 1 ปี มีมูลค่าโดยประมาณ 46,000 บาท
 • ***บริการฟรี แพกเกจติดตั้งแบบ 1 เฟส 4kW ระยะสายไฟ 30 เมตร (สามารถอัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบ 3 เฟส 22kW ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)แหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ บริการฟรีนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร

THE NEW S90 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T8

 • วอลโว่ S90 Recharge ปลั๊กอินไฮบริด ใหม่ ราคา 3,290,000 บาท รับข้อเสนอ All-inclusive Care ฟรี Volvo Care Package* ประกอบด้วย
 • -ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Package – Plus ประกอบด้วย
  • – บริการรับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – การบำรุงรักษา เป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
 • – ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 1 ปี**
 • – ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า และติดตั้ง***

และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

 • *ข้อเสนอนี้มอบให้เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และ Volvo Care Package ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับเมื่อออกรถ ณ โชวร์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่
 • **ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลา 1 ปี มีมูลค่าโดยประมาณ 55,000 บาท
 • ***บริการฟรี แพกเกจติดตั้งแบบ 1 เฟส 4kW ระยะสายไฟ 30 เมตร (สามารถอัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบ 3 เฟส 22kW ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)แหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ บริการฟรีนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร

THE NEW XC90 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T8

 • วอลโว่ XC90 Recharge ปลั๊กอินไฮบริด ใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 3,990,000 บาท รับข้อเสนอ All-inclusive Care ฟรี Volvo Care Package* ประกอบด้วย

 

 • – ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Package – Pro ประกอบด้วย
  • – บริการรับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – การบำรุงรักษา เป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • – บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
 • – ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 1 ปี**
 • – ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า และติดตั้ง***
 • และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • *ข้อเสนอนี้มอบให้เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และ Volvo Care Package ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้รับเมื่อออกรถ ณ โชวร์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่
 • **ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลา 1 ปี มีมูลค่าโดยประมาณ 65,000 บาท
 • ***บริการฟรี แพกเกจติดตั้งแบบ 1 เฟส 4kW ระยะสายไฟ 30 เมตร (สามารถอัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบ 3 เฟส 22kW ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)แหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ บริการฟรีนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร

THE NEW XC40 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T5

 • วอลโว่ XC40 Recharge ปลั๊กอินไฮบริด ใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 2,090,000 บาท มาพร้อมบริการหลังการขาย ประกอบด้วย
 • บริการประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง นาน 1 ปี
 • และบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)