OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์ โซนกลาง แหล่งภูมิปัญญาท้องถึงที่สืบทอดกันมา (VDO)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โซนตะวันตก ของจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้ว เปลี่ยนบรรยากาศมาที่โซนกลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ ด้วยอาหารการกิน ผลิตผลทางการเกษตร และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES