คปภ. ประชุมด่วนกับสมาคมประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ และได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่

โดยเฉพาะอำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด สำนักงาน คปภ.มีความห่วงใยผู้ประสบในครั้งนี้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ได้จัดประชุมระหว่างคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยได้ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ด้วย เพื่อร่วมกันออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูด้านการประกันภัยหลังจากที่พายุปาบึกได้ผ่านพ้นไป ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเยียวฟื้นฟู 6 มาตรการ ดังนี้

มาตรการแรก มอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 8 ภาค 9 และ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีด้วย

มาตรการที่สอง ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย โดยจะออกประกาศขยายการต่ออายุไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุด แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2562

มาตรการที่สาม ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เพื่อให้ขยายไปอีก 60 วัน ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ฯ ภายในหกเดือน ให้บริษัทงดการตรวจสุขภาพ และยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น โดยจะออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเพื่อขยายระยะเวลาดังกล่าว

มาตรการที่สี่ กรณีรถยนต์และทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมให้ยึดถือแนวทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2554

มาตรการที่ห้า ประสานขอข้อมูลด้านการประกันภัยที่มีการทำไว้กับสมาคมธนาคารไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกิดความรวดเร็วในกรณีที่ประชาชนมีการทำประกันภัย เช่น การทำประกันภัยผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต

มาตรการที่หก การฟื้นฟูในรูปแบบของ CSR โดยมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 8 และภาค 9 สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสำนักงาน คปภ. นำโดยเลขาธิการ คปภ. จะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยลงพื้นที่ทำ Big Cleaning และจัดคาราวานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ในกลุ่มเป้าหมายในวันที่ 9 มกราคม 2562

อนึ่งนายทะเบียนได้ลงนามในประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยฯ ตามมาตรการที่สอง และคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขตพื้นที่ประสบภัยฯ ตามมาตรการที่สาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

“สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย มีความห่วงใยประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ดังนั้น จึงอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบว่าได้ทำประกันภัยประเภทใดไว้บ้าง เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES