4-Wheel Feature Law&Insurance

รถโดนชน (ฝ่ายถูก) แต่ไม่มีใบขับขี่ เคลมประกันได้ไหม???

อีกหนึ่งคำถามปราบเซียนที่หลายคนสงสัยว่า…ถ้าเราไม่มีใบขับขี่แล้วใช้รถบนถนน แต่ดันถูกชนแถมยังเป็นฝ่ายถูก แบบนี้ประกันฯ จะคุ้มครองไหม? สำหรับคนที่กำลังหาคำตอบหรือยังสงสัยอยู่เรามาหาคำตอบกัน

ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักเอกสารสำคัญอย่างใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ก่อน

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

 

ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์

ซึ่งการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ประกอบด้วย 

  • ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์
  • ความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น

สรุปความหมายของการประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับรถยนต์ไปให้บุคคลอื่นซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” รับเสี่ยงภัยแทน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ให้กับผู้รับประกันภัย เป็นการตอบแทนที่ผู้รับประกันภัยยอมรับความเสี่ยงภัยไว้แทน  หากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์ หรือแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่โดยสารอยู่ภายในรถยนต์ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยคันดังกล่าว ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้

มาเข้าเรื่องรถโดนชน (ฝ่ายถูก) แต่ไม่มีใบขับขี่ เคลมประกันได้ไหม???

สำหรับกรณี ไม่มีใบขับขี่ แต่ กรณีฝ่ายถูก ประกันจ่ายไหม ถ้ารถยนต์คันที่เราขับทำกันภัยชั้น 1 หรือ 2+ และ 3+ ถึงแม้ว่าเราไม่มีขับขี่แต่เป็นฝ่ายถูกทางประกันรถยนต์จะทำเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดให้เราแทน ตามระเบียบการเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี แต่หากเป็นประกันชั้น 3 ธรรมดาแน่นอนว่าเราต้องเรียกร้องจากคู่กรณีเอง  สรุปง่ายๆ คือ เคลมได้ถ้าเป็นฝ่ายถูก

ในกรณีกลับกันถ้าเราเป็นฝ่ายผิดล่ะ? กรณีนี้เราต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามกฎหมายก่อนในเบื้องต้น (ขับรถโดยประมาท และไม่มีใบอนุญาตขับขี่) ส่วนถ้าเราไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกๆกรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้นๆ

สรุปได้ว่าถ้าเราไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ เกิดการชนที่เราเป็นฝ่ายถูกเราสามารถเคลมประกันได้ตามปกติ แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดแถมยังไม่มีใบขับขี่อีกด้วย แบบนี้โดน 2 กระทง คือ ความผิดตามกฎหมาย และยังต้องซ่อมรถคู่กรณีเองอีกด้วย ซึ่งประกันจะช่วยแค่ชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกเท่านั้น