Law&Insurance SocietyNews

อัตราความเร็วใหม่ ปี 2564 ที่ต้องรู้…

ผ่านมติ ครม. แล้ว สำหรับอัตราความเร็วรถตามกฏหมายใหม่ ปี 2564 โดยกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 กรณีให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564

การปรับกำหนดความเร็วใหม่มีดังนี้
1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม.
2. รถในขณะลากจูงรถอื่น รถสี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.
3. รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือกระบอกลูกสูบรวม 400 CC. ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.
4. รถโรงเรียนใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. และรถโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.
ที่ไหนบ้างที่ขับได้ 120 กม./ชม.
ในการใช้ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. สามารถใช้ได้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 จากต่างระดับบางปะอิน – ต่างระดับอ่างทอง กม. ที่ 4+100 – 50+000 ระยะทาง 50 กิโลเมตร เป็นโครงการนำร่องภายในเดือนมีนาคม 2564 และจะทยอยเปิดให้ใช้เส้นทางอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ก่อนเข้าพื้นที่จำกัดความเร็วที่ 120 กม./ชม. จะมีการใช้เครื่องหมายจำกัดความเร็วบนพื้นทาง (Optical Speed Bar) เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงการเข้าพื้นที่ควบคุมความเร็ว และการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในแต่ละช่องทาง การใช้ Rumble Strip ในแต่ละช่องสำหรับเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบเกี่ยวกับการใช้ความเร็ว และติดตั้งป้ายแสดงความเร็วจำกัดของยานพาหนะประเภทอื่น ๆ ที่บังคับใช้ความเร็วต่ำกว่า และเมื่อเข้าสู่พื้นที่จำกัดความเร็วจะมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วแบบแขวนสูง 2 รูปแบบ ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็วแต่ละช่องการเดินรถ ป้ายสัญญาณไฟจราจรแขวนสูงแบบ Variable Message Sign (VMS) ป้ายสัญญาณจราจรติดข้างทาง อาทิ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายสุดเขตบังคับ รวมถึงแถบเส้นสีขาวในช่องทางขวาสุดแสดงช่องว่างให้ผู้ขับขี่ควรเว้นระยะห่าง ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสังเกตป้ายสัญญาณจราจรและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและปลอดภัย