CSR/Corporate

Mitsubishi Motors ลงนามสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนทุนการศึกษาและโครงการฝึกงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่น สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning – WIL) นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทำงานร่วมกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยหลากหลายโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี (Talent Internship Program) กับ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น