IRC ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมสกัดการระบาดโควิดภายในภาคการผลิต

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย สนองนโยบายรัฐบาลด้วยมาตรการเข้มข้นเพื่อปกป้องและรักษาสายการผลิตให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยสำนึกถึงภาระความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง IRC ถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของตลาดโลก

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร IRC เปิดเผยว่าฐานการผลิตที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย IRC ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มและวัคซีนของรัฐ (ม.33) ให้พนักงานถึง 93% ซึ่งรวมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดคิดเป็น 85% โดยจะฉีดครบ 2 เข็มในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมกับดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID19 ตามหลักการ Bubble and Seal

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานที่สามารถ Work From Home ให้ Work From Home โดยเข้าประชุมหรือสัมมนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์

สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงาน บริษัทฯ ได้จัดรถรับส่งพนักงาน โดยให้มีการรักษาระยะห่างและลดจำนวนพนักงานนั่งโดยสารเหลือเพียง 50% ของความจุโดยสาร รถโดยสารต้องมีการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน รวมถึงพนักงานต้องทำการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถและให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเสมอ

เมื่อพนักงานเข้าทำงานในพื้นที่ทำงาน จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ อีกทั้งต้องไม่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง โดยพนักงานต้องรายงานข้อมูลตามความจริงไปยังศูนย์ข้อมูลโควิดภายในบริษัทฯ เพื่อการเฝ้าระวังร่วมกันทั้งองค์กร

บริษัทฯ จัดการบริหารสถานที่เพื่อควบคุมการเว้นระยะห่างและความสะอาด โดยการจัดน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ตลอดจนมีการทำความสะอาดในพื้นที่ทุกจุดของบริษัทฯ รวมถึงผลิตเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น 75% เพื่อใช้ในองค์กร แจกจ่ายให้กับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ รวมถึงบริจาคให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ

“ความจริงแล้ว IRC ดำเนินมาตรการป้องกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสวัสดิภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนคู่ค้าและลูกค้าด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยโครงสร้างธุรกิจ IRC ถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลาดทดแทนในประเทศ และการส่งออก ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดตามที่กล่าวมาจึงเป็นสิ่งสำคัญ” นางพิมพ์ใจ กล่าว

ธุรกิจของ IRC โรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี และโรงงานวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนั้นมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19 จึงมีความสำคัญอย่างมาก และไม่เฉพาะการดูแลภายในองค์กรเท่านั้น IRC ยังตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคมเช่นกัน

IRC ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้ผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์แล้ว ยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น กลุ่มชิ้นส่วนยางภายในห้องโดยสารและยางซีลขอบกระจกหน้าต่าง ขอบประตู และอื่นๆ กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งกำลัง กลุ่มยางกันกระแทก และชิ้นส่วนยางเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นกัน

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES