SocietyNews

ตอนนี้ไวรัส Covid-19 น่ากลัว ขนส่งฯ แนะ ต่อภาษีรถผ่านออนไลน์ น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th ลดความเสี่ยงจาก COVID-19 เลือกชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยังไม่ครบกำหนดต้องตรวจสภาพรถ ก่อนชำระภาษีประจำปี ประกอบด้วย รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และสามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน