4-Wheel Law&Insurance

กลับมาแล้วด่านตรวจ เอาจริง เน้นโปร่งใส

ขาดื่ม ขาซิ่ง ระวังกันให้ดีนะ ตอนนี้ด่านตรวจกลับมาแล้วใหญ่กว่าเดิมด้วย ที่มาพร้อมกำลังพล 12 นาย เอาใจใส่ดูแลคนเมาแล้วขับ กับขาซิ่งชอบแซดบนท้องถนน โดยเริ่ม 4 พฤศจิกายน 2563 นี้เป็นต้นไป

หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายระงับการตั้งจุดตรวจ เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 2 ตค. ที่ผ่านมา ล่าสุด ได้ออกแนวทางปฏิบัติการนำด่านตรวจวัดแอลกอฮอล กลับมาอีกครั้ง บริเวณด่านหน้า สน. ทองหล่อ เพื่อทดลองใช้ในวันที่ 4 พย. (วันนี้) เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการตั้งด่าน จะประกอบด้วยกำลังตำรวจ 12 นาย

1. หัวหน้าชุด จำนวน 1 นาย

2. ชุดคัดเลือกรถเพื่อมาตรวจสอบ จำนวน 2 นาย

3. ชุดตรวจวัดแอลกอฮอล จำนวน 3 นาย

4. ชุดป้องกันการหลบหนี จำนวน 4 นาย

5. ชุดคุ้มกันเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล จำนวน 1 นาย

6. ชุดควบคุมผู้ต้องหา จำนวน 1 นาย

 

หลักการ และแนวทางในการตั้งจุดตรวจ

1. การตั้งจุดตรวจต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ ผบก. ขึ้นไป

2. การตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน

3. จุดตรวจวัดแอลกอฮอลต้องมีป้ายแสดงถึงมาตรฐานการตรวจวัดแอลกอฮอล ตั้งไว้ตรงบริเวณใกล้โต๊ะตรวจวัดฯ ในลักษณะที่ผู้รับการตรวจวัดฯ มองเห็นได้ชัดเจน

4. การกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล ต้องกำหนดมาจาก
(4.1) ข้อมูลผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับในเขตพื้นที่
(4.2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุมาจากเมาแล้วขับ
(4.3) สภาพการจราจร ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้ที่ตำรวจเป็นสำคัญ
(4.4) ความสะดวก มีที่จอดยานพาหนะของผู้ขับขี่ มีไฟฟ้าสำหรับใช้ที่จุดตรวจฯ เช่น สำหรับกล้องวงจรปิดสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องพิมพ์ผลการตรวจ เป็นต้น

5. จุดตรวจวัดแอลกอฮอลต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า “หยุดตรวจ” โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่จุดตรวจ และในเวลากลางคืนจะต้องมีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร และก่อนถึงจุดตรวจให้มีแผนป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของหัวหน้าด่านตรวจ หรือจุดตรวจดังกล่าว

6. การสื่อสารกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการอธิบายข้อกฎหมายให้ผู้กระทำผิดเข้าใจข้อกล่าวหา โดยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ

7. การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอลให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ตามที่ ตร. ได้เคยสั่งการไว้อย่างเคร่งครัด

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

1. บันทึกข้อมูลการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอลตามแผนการปฏิบัติลงในระบบการจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร (Police Traffic Checkpoint Control)

2. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจวัดแอลกอฮอลทุกนาย บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อยืนยันความโปร่งใส

3. การตรวจวัดแอลกอฮอล ให้มีการตรวจเบื้องต้นและแบบยืนยันผล และต้องบันทึกการตรวจทั้ง 2 แบบด้วยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทอลชนิดใส่ซิมเนท เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต

1. จัดโต๊ะสำหรับตรวจวัดแอลกอฮอลแบบยืนยันผลให้มีแสงสว่างมากพอ เป็นสถานที่เปิดเผย ป้องกันความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชน

2. มีป้ายไว้ตรงบริเวณจุดตรวจวัดฯ มีข้อความว่า “จุดตรวจวัดแอลกอฮอล สน./สภ….. มีการ บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทอลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานสากล”

3. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติแล้ว ให้หัวหน้าจุดตรวจวัดแอลกอฮอลรายงานผลการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

4. ให้หัวหน้าสถานีตรวจสอบข้อมูลการตรวจที่พิมพ์จากเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล ตามข้อ 3.3 หาก พบข้อมูลผิดปกติ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบต่อไป

5. ให้หัวหน้าสถานีตำรวจจัดทำระบบจัดเก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทอลการตรวจวัดแอลกอฮอล เพื่อป้องกันการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดฯ ในภายหลัง

6. จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการ โทร…(ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของ ผบก. ไว้) หรือ แจ้งร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ สายด่วน หมายเลข 1599″ ข้อความดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร

เมื่อทำการตรวจสอบการตั้งจุดตรวจทดลองในครั้งนี้แล้ว จะทำการพิจารณาเพื่อสรุปข้อมูลว่าการตั้งจุดตรวจดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางของ ผบ. ตร. หรือไม่ ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทาง จะนำเสนอเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการตั้งจุดตรวจ เพื่อให้ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป