ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในปี 2562

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครล่วงหน้าได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก


กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบรมและทดสอบรวม 2 วัน โดยวันเสาร์ เป็นการอบรมตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามขับรถโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

สำหรับเดือนมกราคม 2562 จัดอบรม 2 รุ่น ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 และวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (URL: www.dlt.go.th)

*สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ขอใหม่) ต้องสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร พร้อมหลักฐาน 1.บัตรประชาชน 2.ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (มีอายุครอบคลุมถึงวันอบรม)

**ทุกรุ่นเปิดรับสมัครล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันอบรม

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES