4-Wheel Law&Insurance

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ใช้แทนใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด….ได้แล้ว

การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เท่านั้น เพื่อง่ายในการตรวจสอบในสแกน QR Code ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

ตามที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 รองรับการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวได้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถมีความชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ กระทำได้เฉพาะผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ดเท่านั้น โดยสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือ แสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงสามารถทำสำเนาใบอนุญาตขับรถเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ทั้งนี้ การบันทึกภาพหน้าจอ ถ่ายภาพ หรือทำสำเนา ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องปรากฏเครื่องหมายคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ชัดเจนสามารถสแกนข้อมูลได้ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ เจ้าพนักงานจราจร และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licenceจึงสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรได้

โดยสามารถแสดงได้ ดังนี้
1.แสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
2.บันทึกภาพหน้าจอ (Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
3.แสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
4.ทำสำเนาใบอนุญาตขับรถเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้

**การบันทึกภาพหน้าจอ ถ่ายภาพ หรือทำสำเนา ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านและด้านหลัง และต้องปรากฏเครื่องหมาย คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ชัดเจนสามารถสแกนข้อมูลได้ จึงสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรได้ และถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้วตามกฎหมาย

สำหรับการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยประชาชนยังคงสามารถพกพาและแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นรูปแบบเก่าทุกชนิดทุกประเภท สามารถใช้งานได้จนกว่าใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไป อีกทั้ง ประชาชนที่มีใบอนุญาตขับรถแบบไม่มีคิวอาร์โค้ด ยังสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ในบางรายการ เช่น การแชร์เส้นทางการเดินทาง SOS ขอความช่วยเหลือ ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่จะไม่ปรากฏรูปแบบใบอนุญาตขับรถแบบเสมือนจริงผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด หรือกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดสูญหาย สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด

Cr : กรมการขนส่งทางบก