แอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound ตอบทุกเรื่องกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound!!! รู้ทุกเรื่อง เข้าใจทุกงานบริการของกรมการขนส่งทางบก เพียงปลายนิ้วสัมผัส ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

แอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound

มีขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ นำเทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัลให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก ได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการติดต่องานโดยสามารถดำเนินการได้ทันทีครอบคลุมทุกมิติได้ทุกที่ทุกเวลา

 “โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผ่าน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form i-Found)”

พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด ยกระดับบริการภาครัฐตามหลักการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการให้ตรงกับวิถีชีวิตประชาชนเข้าถึงได้ทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยต่อยอดจากแอพพลิเคชั่น DLT eForm ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี 2558 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เพื่อให้บริการข้อมูลและการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอในงานบริการด้านทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 สู่การยกระดับการเข้าถึงงานบริการของกรมการขนส่งทางบก ด้วยแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound ครอบคลุมทุกกระบวนงานทั้งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รวบรวมแบบฟอร์มคำขอออนไลน์กว่า 31 แบบฟอร์ม เพื่อการจัดพิมพ์เตรียมความพร้อมก่อนการติดต่อราชการ เพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอในระบบงานต่างๆ รวม 42 กระบวนงาน ได้แก่

งานด้านทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถขนส่ง การตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตขับรถ ประกอบการขนส่งคนโดยสารและสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงเรียนสอนขับรถ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และการประมูลทะเบียนเลขสวย ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจดทะเบียนรถ ชำระภาษีรถ โอนรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ การขอและการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ ใบคู่มือการจดทะเบียน การย้ายรถเข้า การขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ การขอใบอนุญาตขับรถ การต่อใบอนุญาตขับรถ การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ การขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำรถไปตรวจสภาพ นอกเขตพื้นที่ การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำไปใช้งานต่างประเทศ

ส่วนผู้ประกอบการ เข้าถึงข้อมูลการให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน การขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ การขอและต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้า การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง การขอจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ การจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม สถานที่ตั้งหน่วยงานครอบคลุมทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยได้ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงกับ Google map เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 11 ช่องทาง และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ การชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต การจองคิวอบรมใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ การประกอบการขนส่งสินค้า โรงเรียนสอนขับรถ เรียนรู้เรื่อง ตรอ. สถานีขนส่งผู้โดยสารการประมูลทะเบียนสวย และคู่มือบริการประชาชน

สำหรับแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้การเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ล่วงหน้า เมื่อมาติดต่อดำเนินการ ณ สถานที่ราชการก็จะได้รับความสะดวกทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เข้าถึงได้เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound โดยตรงจาก Play Store : https://goo.gl/tjzQtb หรือ App Store : https://goo.gl/UQKDAa ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการแบบใกล้ชิดในทุกโอกาสเป็นแนวทางและมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้โดยแสดงความคิดเห็นหลังการใช้บริการ ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อต่อยอดพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตอบสนองความต้องการ และรองรับให้การให้บริการประชาชนทุกคนได้อย่างเท่าเทียม และสำหรับผู้ที่เคยดาวน์โหลด DLT eForm เวอร์ชั่นเก่ามาใช้แล้ว ระบบจะปรับเป็นแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก สำนักงานสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยกระดับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การใช้ระบบ Queueless (แจ้งระบบคิวทาง Smart Phone) เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *