อพท. ผนึกกำลัง 19 มหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มุ่งยกระดับพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ

และถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดลงนาม 19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วม “สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พร้อมเปิดหลักสูตรของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ DASTA Academy เดินหน้าเติมเต็มทักษะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั่วประเทศ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือของ อพท. และภาคการศึกษาในวันนี้ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการมุ่งยกระดับพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยภายใต้กิจกรรม “สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่จะนำหลักสูตรที่ครอบคลุมหลายมิติในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านบริหารจัดการขั้นพื้นฐานชุมชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรเพื่อสนับสนุนด้านตลาดในพื้นที่ชุมชน และสิ่งสำคัญคือการที่ประชาชนหรือชุมชนเจ้าของพื้นที่ ร่วมกันดูแลรักษาวิถีชีวิต ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความเสน่ห์งดงามของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นเป็นกลไกสำคัญ ที่สามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยได้อีกมาก”

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวด้วยว่า “เพื่อสนับสนุนภารกิจยกระดับความสามารถการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) วันนี้ อพท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญ ในการผนึกกำลังหน่วยงานภาคีพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยสำคัญในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกว่า 19 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็น “เครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ร่วมกันด้วย

 • มหาวิทยาลัยบูรพา                     (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร                (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้                   (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา)
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย           (เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น              (เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง)
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        (เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง)
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้)
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา           (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้)
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร                      (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มมรดกโลกด้านวัฒนธรรม)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร         (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มมรดกโลกด้านวัฒนธรรม)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล                 (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)

“การลงนามวันนี้ มุ่งหวังการพัฒนา พร้อมเพิ่มศักยภาพงานองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่กลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนหลักสูตรคือ หน่วยงานที่มีเกี่ยวในการบริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาคีเครือข่าย นักพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐ และ อปท.ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยเน้นประสานความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะการจะยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในวันนี้สิ่งสำคัญคือความร่วมมือ ร่วมใจของคนไทยในการร่วมผลักดันสู่การพัฒนา และพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

“และในปีนี้ อพท. เริ่มต้น อบรมหลักสูตร “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน เชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated)” ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต มีบุคลากรสำคัญ จำนวนกว่า 250 คน เข้ารับวุฒิบัตรจากการสำเร็จการอบรมหลักสูตร “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน เชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated)” ซึ่งจากการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้การบริหารจัดการองค์ความรู้ในพื้นที่ การนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำประโยชน์ไปเผยแพร่ ปรับใช้ถ่ายทอดพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน” พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวย้ำ

ซึ่งจากนี้ อพท. โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ DASTA Academy จะมีการดำเนินงานขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่ายแห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็ง และอาจครอบคลุมในพื้นที่ทั่วประเทศไทยในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *