CSR/Corporate

Bridgestone ส่งมอบยางกันกระแทกแก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี

กลุ่มบริษัทเครือ บริดจสโตน ในประเทศไทย ส่งมอบยางกันกระแทกที่ติดตั้งล้อมเสารอบสนามฟุตบอล โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี  โดยถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากยางบริดจสโตน รีไซเคิลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เยาวชน และพร้อมมุ่งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมช่วยกันสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามเจตนารมณ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way to Serve” ของบริดจสโตนทั่วโลกผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชน

สำหรับการรวมพลังจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนร่วมกันสร้างประโยชน์สู่พื้นที่ชุมชน  ผ่านการขับเคลื่อนโครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ ด้วยการเติมเต็มโอกาสและส่งมอบสิ่งดี ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้  ตามเจตนารมณ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เรียกว่า “Our Way To Serve” (วิถีในการดำเนินงานของเรา) ซึ่งจะนำมาใช้กับบริดจสโตนทั่วโลก สะท้อนถึงปรัชญาองค์กรของบริดจสโตนซึ่งได้ถูกนำมาใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคือ การรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และการสำนึกว่าบริษัทที่เป็นเลิศ ไม่เพียงดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมทำให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับโครงการส่งมอบยางกันกระแทกที่ติดตั้ง ณ สนามฟุตบอลนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากยางบริดจสโตนรีไซเคิลจำนวน 108 เส้นมาล้อมเสารอบสนามเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งผ่านการทาสีให้สวยงามจากความร่วมมือของพนักงานของเรา ครูและนักเรียน ซึ่งเราเชื่อว่าเสาเหล่านี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความทรงจำที่ดีร่วมกันอีกด้วย”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเครือ บริดจสโตน ในประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาตอบโจทย์วิถีของผู้คนในด้าน 1. พัฒนาการเดินทาง (Mobility) 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต (People) และ 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way To Serve” โดยการส่งมอบยางกันกระแทกล้อมเสารอบสนามฟุตบอล แก่โรงเรียนโสตศึกษา แห่งนี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่บริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน ทุ่มเทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน โดยหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ คุณภาพชีวิตของเด็กไทย ให้มีความเท่าเทียมทุกคน และต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทุกด้านเพื่อให้มีวัยเด็กที่มีความสุข