คปภ. !! โชว์ผลงานครึ่งปีแรก

คปภ. !! โชว์ผลงานครึ่งปีแรก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตัวเลขธุรกิจประกันภัยไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2561) ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 216,055 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 5.32 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 159,024 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับสูงสุด ได้แก่ การประกันชีวิตประเภทสามัญ จำนวน 108,947 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 รองลงมาเป็นประเภทกลุ่มจำนวน 11,803 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.96 ตามด้วยประเภท ยูนิตลิงค์ จำนวน 9,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 264.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ยังมีเบี้ยประกันภัยรับจากสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันภัยสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 19,101 ล้านบาท เติบโตในอัตราเร่งที่ ร้อยละ 11.77 สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 57,031 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ การประกันภัยรถ จำนวน 33,949 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.52 ซึ่งแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยจากการประกันภัยรถภาคบังคับ จำนวน 4,688 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.39 และจากการประกันภัยรถภาคสมัครใจ 29,261 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 7.04 รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 19,146 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.62 ตามด้วยการประกันอัคคีภัย จำนวน 2,490 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.02 และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จำนวน 1,446 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.14

ทั้งนี้ จากปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูง การผลิตในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของการกระจายฐานรายได้ประชากร ประกอบกับสำนักงาน คปภ. มีมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Insurance Products) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงและเห็นคุณค่าของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน จึงคาดการณ์การว่า ณ สิ้นปี 2561 เบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีประมาณ 871,041 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.4-7.4 ประมาณการเบี้ยประกันชีวิต จำนวน 640,079 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 6.6-7.6 และประมาณการเบี้ยประกันวินาศภัย จำนวน 230,963 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.7-6.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *