กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ. 2561

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยถึงการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ว่า ปีนี้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เห็นชอบให้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบเปิดกว้างทั่วไป (Open Grant) ในวงเงิน 240 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th ของกองทุน

 

การให้ทุนในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อยากเห็นโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. การผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 2. การผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชนโดยทั่วไป 3. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือต้นแบบเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และ 4. การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ไม่เกิน 1 ปี โดยไม่จำกัดวงเงินที่เสนอขอรับทุน แต่กรอบงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติทุกโครงการหรือกิจกรรมโดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 240 ล้านบาท

ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนฯ สามารถยื่นขัอเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อสำนักงานกองทุนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Online เพียงช่องทางเดียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2273 0116-8 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaimediafund.or.th

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES